Latvasilmun Ympäristöpalveluiden totetuttamia hankkeita ja työkohteita 2018

Konneveden pohjavesien suojelusuunnitelma
Hankasalmen Keskisenkosken luontopolun korjausrakentaminen ja tietosisällöt
Hämeen vesikasvillisuuskartoitukset (Najas)
Raahen koekalastukset
Särkipuron valuma-alueen kunnostussuunnitelma
Karankajärven kalastuskysely
Luksanjoen kalastuskysely
Seppälänmäen maa-ainesalueen luontoselvitys
Sikamäen tuulivoimahankkeen NATURA-arvioinnin päivitys
Toivakan Ruuhimäen ja Kankaisten yleiskaavan maisema- ja luontoselvitykset
Etelä-Savon Natura-alueiden vesilinnustolaskennat
Tampereen Kämmenniemen pöllöselvitys
Himoksen liito-oravaselvitys ja arvio
Luontoselvitykset 7:llä suoalueella (linnusto, kasvillisuus, direktiivilajit)
Keuruun Juurikkaniemen liito-oravaselvitys
Haapaveden linnuston muuttoselvitys
Perämeren vedenalainen Natura-inventointi, SEAmBOTH, LAPELY
Perämeren vedenalainen Natura-inventointi, SEAmBOTH, POPELY
Kivijärven rantayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys
Suvantojärven linnustoselvitys
Peiponsalmen asemakaava-alueen luontoselvitys
Länkipohjan sataman luonto- ja maisemaselvitys
Karstulan Onnelan liito-oravaselvitys
Havulankankaan asemakaavan luontoselvitys
Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan luontoselvityksen täydennys
Lempäälän Sääksjärven osayleisaava-alueen luontoselvitys
Hämeenlahden asemakaavan linnustoselvitys
Kangasniemen louhoksen luontoselvitys
Hämeenlinnan Vanajan sähkölinjan luontoselvitys
Jyväskylän Keljon sähkölinjan luontoselvitys
Keski-Suomen lintujärvien linnustolaskennat
Haapaveden pesimälinnustoselvitys
Tarastenjärven korento- ja tummaverkkoperhosselvitys
Sikamäen tuulivoimahankkeen kaakkuriseuranta ja arviointi
Raahen kaivoksen ilmanlaatuseurannan bioindikaattorit: jäkäläinventointi
Kuopion lentoaseman lokkilintujen esiselvitys
Salo-Ylikoski tuulivoimayleiskaavan luonto-osuuden vastineet
Iisalmen Mansikkaniemen asemakaavan luontoselvitys
Lapväärtinjoen sähkökoekalastus ja nahkiaistoukkainventointi
Mustasaaren maailmanperintökohteen tiehankkeen YVA:n vesikasvillisuuskartoitus ja meriuposkuoriaisselvitys
Siuntion suurriistan ekologisten yhteyksien selvitys ja arviointi
Ylä-Karangan ja Luksanjärven koekalastus
Vårdön vedenpuhdistamon kalataloustarkkailu
Lemmenjoen pohjaeläinten määritystyö
Uusitalon louhoksen luontoselvitys
Siilinjärven maa-aineksen ottoalueen luontoselvitys
Koitajoen kalastoselvitys
Tiukanjoen kalataloudellinen tarkkailusuunnitelma

Latvasilmun Ympäristöpalveluiden totetuttamia hankkeita ja työkohteita 2017

Karankajärven koekalastukset
Kinnulan Kivijärven ROYK:n luontoselvitykset
Kuivajoen lohikalaston kutupaikkaselvitys
Kyröjoen pohjaeläinten määritystyö
Leppäveden RYK:n, VT 4 OYK:n ja Toivakan kirkonkylän OYK:n luontoselvitykset
Raahen edustan koekalastukset
E18-tien lepakkoselvitykset
Haapaveden tuulivoima-alueen kevätmuutonseuranta, kanalintu-, pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys
Hirvensalon Natura-arviointi
Lemmenjoen koneellisen kullankaivuun vaikutusarviointi
Luksanjoen koekalastus
Luontoselvitykset 10 suoalueella
Maailmanperintötien YVA:n kalastoselvitys ja liito-oravaselvitys
Puijon lepakkoselvitykset
Pyhänselkä – Nuojua voimalinjan YVA:n liito-oravaselvitys
Kalmarin yhteisnavettahankkeen luontoselvitykset
Kattiharjun tuulivoimakaavaselostuksen luonto-osuuden päivitys
Kosolanharjun soranottosuunnitelman luontoselvitys ja geologinen selvitys
Länsi-Himoksen liito-orava-arviointi
Merijärven liito-oravaesiintymien tarkistus
Näytteidenotto 7 ympäristöseurantahankkeessa
Oulaisten tuulivoimahankkeen kanalintu- ja liito-oravaselvitykset
Oulun Myllyojan alueen linnustokatselmus
Paltamon kaavahankealueen linnustokatselmus
Paltamon Mieslahden sudenkorentoselvitys
Pirttijärven kalastoselvitys
Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen havainnekuvaus
Punasillan asemakaavamuutoksen luontoselvitys
Rakennuspaikan siirron luonto- ja Natura-selvitys Putkilahdella
Räätäjärven koekalastusten tulosten arviointi
Saarijärven Mertaniemen liito-oravaselvitys
Saarijärven virtavesien kirjojokikorentoselvitykset
Silmäkenevan uoman luonnontilaisuusselvitys
Särkipuron valuma-alueen kunnostussuunnitelma
Teuvan Ristiharjunkallion soidin- ja pesimälinnustoselvitys ja syysmuutonseuranta
Uomageometria mittaukset Livojoella
Varkauden Tolkkaanrannan linnustoselvitys
Virtojen kolmen ranta-asemakaava-alueen linnusto- ja luontoselvitykset
Vårdon vedenpuhdistamon kalataloustarkkailu
Önkkörin kunnostusalueen sudenkorentoselvitys